ประกาศการคุ้มครองส่วนบุคคลเก่ียวกับการใช้กล้องวงจรปิ ด Privacy Notice on CCTV Use

ระเบียบปฏิบัติการเข้ามาติดต่อของบุคคลภายนอก (For Visitor)

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. โดยแจ้งจุดประสงค์หลักในการเข้าขอพบ
ว่ามาจากไหน ต้องการพบใคร พบเรื่องอะไร
Contact the security guard by informing the main purpose of asking to meet.
Where did you come from, who did you want to meet, what did you find?

2. รอสักครู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืนยันกับผู้จัดการหน่วยงานที่ผู้ติดต่อ
Wait a moment for the staff to confirm with the contacted agency manager.

3. เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าพบจะต้องแสดงตัวโดย แลกบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรที่มีรูปติดทางราชการออกให้กับเจ้าหน้าที่ รปภ.
When allowed to meet, they must be identified by ID card exchange
or a card with a government official photo issued to the security guard

4. ผู้มาติดต่อต้องแขวนบัตรตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่
Visitors must hang their cards at all times while in the area.

5. การเข้าออกหากมีสัมภาระ ขอความร่วมมือในการตรวจค้นสัมภาระของทาง รปภ.
Entering and exiting with luggage Asking for cooperation in checking
the luggage of the security guards.

6. ติดต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. ณ เคาน์เตอร์คอนโทล เพื่อรอพบบุคคลที่มาขอพบ
Contact the security guard at the checkpoint to wait to meet the requester.

                          รับเหตุฉุกเฉิน/แจ้งเบาะแส โทร. 081-9189772,089-967309